Opšte odredbe

Ovim Uslovima korišćenja se uređuju prava i obaveze povodom korišćenja Jobzilla.me sajta (u daljem tekstu: Servis) i upotrebe sadržaja sa istog sajta.

Servis se nalazi na internet adresi www.jobzilla.me

Servis predstavlja uslugu koju pruža JOBZILLA DOO, 4.jula 80, 81000 Podgorica, Crna Gora, registarski broj: 50964328, PIB: 03354563 (u daljem tekstu: Kompanija).

Ovim Uslovima korišćenja uređuju se uslovi i način pod kojima posjetilac sajta može da koristi sadržaj sa sajta.

Pristupom i korišćenjem ovog Servisa Kompanije, odnosno prijavom na isti, korisnici Servisa pristaju na ove Uslove korišćenja, te na taj način zaključuju ugovor po pristupu sa Kompanijom kao pružaocem usluge.

Poslovanje Kompanije putem ovog Servisa regulisano je prevashodno Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigovima, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i drugim propisima pravnog sistema Crne Gore u djelovima koji nisu regulisani navedenim zakonima.

Kompanija je posvjećena očuvanju i primjeni prava o zaštiti podatka o ličnosti koja uživaju fizička lica. Svrha prikupljanja podataka o ličnosti definisana je u Obavještenju o privatnosti koje je dostupno na stranici: https://www.jobzilla.me/obavjestenje-o-obradi-podataka-licnosti.

Opis Servisa

Servis je namijenjen svim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima koja žele da se informišu o radu kompanije.

Svako korišćenje Servisa u cjelosti ili bilo kog njegovog dijela koje nije u skladu sa Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža Kompanija i kršenjem Uslova korišćenja.

Autorsko pravo na Servisu i na sadržaju

Kompanija ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na Servisu, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi Servisa, kojih je autor.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dijela Servisa, ili Servisa u cjelini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Kompanije kao nosioca isključivog autorskog prava, smatraće se povredom autorskog prava Kompanije i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj mjeri.

Servis može sadržati i elemente na kojima isključiva žigovna prava i druga prava intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su poslovno ime, žig ili logo partnera.

Ograničenje od odgovornosti

Servis može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema ili u slučaju unapređenja sistema.

Jurisdikcija i rješavanje sporova

Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primjenjuju se važeći propisi Crne Gore.

Na sve sporove do kojih može doći između Kompanije sa jedne strane i korisnika u vezi sa korišćenjem Servisa primjenjuju se važeći propisi Crne Gore. Sve strane u ovom odnosu se obavezuju da spor pokušaju da riješe mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju nadležan za rješavanje spora je Privredni sud u Podgorici za pravna, odnosno Osnovni sud u Podgorici za fizička lica.

Podgorica, 11.12.2022. godine